Ontbinding van een contract

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het contractenrecht krijgen wij regelmatig vragen over het ontbinden van een contract. Ontbinding van een contract is een juridische term die verwijst naar een bepaalde vorm van het beëindigen van een overeenkomst tussen partijen. Maar hoe ontbind je een contract? En wat zijn hiervoor de vereisten?

contract ontbinden

Hoe ontbind je een contract? En wat zijn de vereiste voor een ontbinding?

Om een contract te beëindigen, moet er eerst sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de gemaakte afspraken. Dit houdt in dat één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een product niet of te laat wordt geleverd of ingeval er een ondeugdelijk product wordt geleverd. Dit heet ook wel wanprestatie.

Voordat kan worden overgegaan tot ontbinding, dient de partij die zich niet aan de afspraak heeft gehouden in zogeheten verzuim te komen verkeren. Hiervoor dient de partij die te maken heeft met de tekortkoming in de nakoming, de andere partij door middel van een zogeheten schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn te geven om de afspraken alsnog na te komen. Als de termijn is verstreken en de andere partij nog steeds niet aan de afspraken heeft voldaan of wanneer de afspraak niet meer nagekomen kan worden (bijvoorbeeld wanneer iets al is verkocht aan iemand anders), treedt het verzuim in. Als de tekortkoming van voldoende ernst is om ontbinding te rechtvaardigen, kan tot ontbinding worden overgegaan. Dit heeft verschillende gevolgen.

Wat zijn de gevolgen van het ontbinden van een contract?

Allereerst worden beide partijen bevrijd van hun verplichtingen uit het contract. Hiermee vervallen de verplichtingen tot het leveren of betalen. Verder heeft ontbinding terugwerkende kracht. Dit betekent dat de situatie wordt hersteld alsof het contract nooit heeft bestaan. Eventuele betalingen of geleverde goederen moeten worden teruggegeven. Naast ontbinding is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om schadevergoeding te vorderen.

ontbinding contract

Verschil tussen ontbinding en vernietiging

Naast ontbinding bestaat de mogelijkheid om een contract te vernietigen. Vernietiging van een overeenkomst is anders dan ontbinding. Het is dan ook belangrijk om het verschil te kennen. Bij ontbinding wordt de overeenkomst beëindigd wegens een tekortkoming in de nakoming van (één of meer) van de overeengekomen verplichtingen, terwijl bij vernietiging sprake dient te zijn van bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden. Uitsluitend in die gevallen is vernietiging mogelijk, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Juridische hulp nodig?

Als een partij weigert om afspraken na te komen, kan het inschakelen van juridische hulp noodzakelijk zijn. Een advocaat gespecialiseerd in het contractenrecht kan adviseren over de mogelijkheden om het contract te ontbinden en kan helpen om de gevolgen van de ontbinding af te handelen, zoals het terugkrijgen van geld. Als u vragen heeft over het ontbinden van een contract, neem dan gerust contact op.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek