Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te zijn bij een andere werkgevers of als zelfstandige. Anders gezegd: een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer.

Voorwaarden van een concurrentiebeding

Werkgever en werknemer moeten een concurrentiebeding samen schriftelijk overeenkomen. De werknemer dient meerderjarig te zijn. De arbeidsovereenkomst of een ander geschift (zoals een arbeidsvoorwaardenreglement) waarin het concurrentiebeding is opgenomen of waarin naar voorwaarden wordt verwezen waarin een concurrentiebeding voorkomt, moet door de werknemer zijn ondertekend.

Het uitgangspunt is dat het niet mogelijk is om in een tijdelijk arbeidscontract een concurrentiebeding op te nemen. Hierop bestaat nog wel een uitzondering: een concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract is alleen rechtsgeldig wanneer het niet alleen schriftelijk wordt overeengekomen, maar wanneer in het arbeidscontract ook wordt gemotiveerd welke zogeheten zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het opnemen daarvan noodzakelijk maakt. Zonder deze motivering is het beding niet geldig!

De noodzaak voor het overeenkomen van een concurrentiebeding moet bovendien aanwezig blijven. Bij een zwaarwegend bedrijfsbelang kan o.a. worden gedacht aan specifieke werkzaamheden of een specifieke functie, waarbij het voordeel voor de werkgever bij een concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel voor de werknemer. De lat voor het aannemen van zwaarwichtige bedrijfsbelangen ligt hoog. Het moet gaan om een positie binnen het bedrijf die erg concurrentiegevoelig is.

concurrentiebeding

Wat kan een werknemer doen ingeval hij/zij gebonden is aan een concurrentiebeding?

De werknemer die aan een concurrentiebeding gebonden is en elders wil gaan werken en daarmee in strijd handelt met het concurrentiebeding, kan de volgende stappen overwegen:

  • De werknemer kan in overleg treden met de werkgever en deze verzoeken geen nakoming van het concurrentiebeding te vorderen. Dit kan misschien een opening bieden voor een oplossing. Partijen zouden bijvoorbeeld kunnen afspreken dat het beding wordt omgezet in een relatiebeding. Het is ook mogelijk dat de werkgever van de werknemer een tegenprestatie verlangt (denk bijvoorbeeld als betaling van een afkoopsom)
  • De werknemer kan ook besluiten om de gok te wagen in de verwachting dat de werkgever het concurrentiebeding niet inroept. Doet de werkgever dit wel, dan zal dit doorgaans in een kort geding gebeuren, waarbij er een verbod van concurrerende handelingen wordt gevraagd op straffe van het verbeuren van een dwangsom.
  • De werknemer kan een procedure starten waarin om vernietiging van het concurrentiebeding door de kantonrechter wordt gevraagd. De vraag of dit kansrijk is, is o.a. afhankelijk van de inhoud van het beding (duur daarvan, overige voorwaarden etc.). Over het algemeen kost de procedure tot (gedeeltelijke) vernietiging van het concurrentiebeding veel tijd.
  • De werknemer kan een procedure starten waarin om schorsing van het concurrentiebeding wordt gevraagd. In veel gevallen heeft een werknemer haast bij het (gedeeltelijk) vernietigen van het beding, omdat de werknemer elders wil gaan werken of wil blijven werken. Een procedure in kort geding of voorlopige voorziening waarbij het concurrentiebeding tijdelijk buitenwerking wordt gesteld kan dan uitkomst bieden. Deze procedure kan dan leiden tot schorsing van het beding. In zo’n procedure vraagt de werknemer vraagt dan dus feitelijk om schorsing van de werking van het concurrentiebeding totdat de kantonrechter definitief heeft beslist over de vraag of het concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigd wordt.

Wat kan een werkgever doen in geval van een overtreding

Als de werknemer zich niet houdt aan het concurrentiebeding, dan kan de werkgever nakoming van het beding vorderen. Indien er een boetebeding is overeengekomen, kan de werkgever ook de verbeurde boetes op de werknemer verhalen. Als de nieuwe werkgever / concurrent profiteert van de overtreding van het concurrentiebeding door de werknemer, kan er sprake zijn van een zogeheten onrechtmatige daad door de nieuwe werkgever. Onder omstandigheden kan de oude werkgever de nieuwe werkgever aanspreken tot betaling van schadevergoeding.

Voorbeeld concurrentiebeding

Bent u benieuwd naar een voorbeeld van een concurrentiebeding? Klik dan hier.

Advies nodig bij het opstellen van een concurrentiebeding?

Gelet op het voorgaande is het zeer aan te raden om uw arbeidsovereenkomsten juridisch te laten checken voor wat betreft de concurrentiebedingen en boetebedingen zodat u weet welke stappen er ondernomen kunnen worden bij een overtreding. Neemt u gerust eens vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek