Vordering

Heeft u wel eens een product of dienst geleverd aan een klant, maar weigert die klant te betalen? Of misschien heeft u als consument weleens een product of dienst afgenomen, maar bent u ontevreden over de kwaliteit en weigert u te betalen? In beide situaties kan er sprake zijn van een vordering. Hieronder zal ik ingaan op wat een vordering precies is en hoe je deze kunt innen of betwisten.

Wat is een vordering?

Een vordering is kort gezegd een eis c.q. claim die iemand heeft op een ander. Dat kan zijn tussen twee bedrijven, maar ook tussen een bedrijf en een (natuurlijk) persoon of tussen (natuurlijke) personen onderling. Een vordering kan bestaan uit een geldvordering, maar het kan ook een vordering zijn tot een geven of een doen, een vordering uit onverschuldigde betaling of een vordering tot betaling van schadevergoeding. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je als ondernemer een product verkoopt aan een klant op basis waarvan de ondernemer een geldvordering krijgt op de klant (hier wordt dan een koopovereenkomst gesloten; een koopovereenkomst valt onder het contractenrecht). Een vordering kan ook ontstaan uit een onrechtmatige daad of een erfenis.

Vanaf het moment waarop de schuldenaar verplicht is om over te gaan tot betaling of het leveren van de prestatie, is de vordering opeisbaar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de afgesproken betalingstermijn is verstreken of de afgesproken voorwaarden zoals het leveren van het producten zijn vervuld. De opeisbaarheid van de vordering vormt de basis voor de vordering. Onthoud dat een schuldeiser recht heeft op wettelijke rente als de betalingstermijn is verstreken en de betaling is uitgebleven. De hoogte van de wettelijke rente wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en dat geldt dus als vergoeding voor het uitblijven van betaling.

vordering

(Buiten)gerechtelijke incasso

Wanneer een klant weigert te betalen, kunnen verschillende stappen worden ondernomen om alsnog betaald te krijgen. De eerste stap is vaak het instellen van buitengerechtelijke incassomaatregelen. Dit houdt in dat er een advocaat wordt ingeschakeld om de klant te sommeren tot betaling. Als dit niet werkt kan het nodig zijn om over te gaan tot gerechtelijke incasso. Dat betekent dat via de rechter wordt geprobeerd om alsnog betaling af te dwingen: de schuldenaar wordt dan door de schuldenaar gedagvaard en de rechtbank zal, veelal nadat partijen voor de rechter zijn verschenen, over het geschil een uitspraak doen.

Indien er sprake is van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld wanneer het er op lijkt dat de schuldenaar binnenkort het land zal verlaten, is het mogelijk een kortgedingprocedure te starten. Hierbij legt de rechter in een versnelde procedure een voorlopige maatregel op tot betaling van de factuur of levering van een dienst. Na de uitspraak in kortgeding blijft wel de mogelijkheid open een zogeheten bodemprocedure te starten bij de rechtbank (dat is een normale, uitgebreide procedure). Opmerking hierbij is wel dat de rechtbank in kort geding enkele voorwaarden verbindt aan de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot betaling van een geldsom, zoals o.a. de mogelijkheid om het ontvangen bedrag eventueel terug te betalen indien de vordering in een bodemprocedure alsnog wordt afgewezen.

Verjaring

Als eiser is het belangrijk te weten wanneer de vordering verjaart, oftewel: niet langer opeisbaar is. Deze verjaringstermijn verschilt per situatie en is afhankelijk van de aard van de vordering. Bij een geldvordering bedraagt deze termijn veelal vijf jaar vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een advocaat nodig voor het inwinnen van advies over het opeisen van uw vordering of het starten van een procedure? Neem dan vrijblijvend contact op met Smit & Smit Advocaten voor een adviesgesprek. Ons team van advocaten staan voor u klaar bij het vinden van de juiste oplossing. Wij zijn gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden.

Transparant en kosten beheersend

Wij vinden het belangrijk om u van tevoren eerlijk en oprecht inzicht te geven in uw slagingskansen en kosten. Hoe de kosten eruit gaan zien, is afhankelijk van een aantal factoren, waarover wij u graag tijdens een vrijblijvend gesprek meer informatie kunnen geven.

Advies gesprek