Opdrachtovereenkomst

opdrachtovereenkomst

Wat precies onder een overeenkomst van opdracht moet worden verstaan is gedefinieerd in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (BW). De wet bepaalt daarover het volgende: de overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. De opdrachtnemer voert de opgedragen werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uit.

Een opdrachtovereenkomst valt onder het contractenrecht.

Bij een overeenkomst kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de werkzaamheden/diensten van een advocaat, marketeer of architect.

Heb je een opdrachtovereenkomst nodig?

In een overeenkomst van opdracht leggen partijen de in het kader van de opgedragen werkzaamheden/diensten gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Het is niet verplicht om een schriftelijke overeenkomst van opdracht aan te gaan, maar het is wel verstandig om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit kan discussie tussen partijen voorkomen, want dan weten partijen vooraf wat er van hen wordt verwacht.

Ook is dit van belang omdat sinds 1 mei 2016 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) de zogenoemde VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) heeft vervangen. Deze verklaring gaf duidelijkheid over de relatie tussen de zzp’er en zijn opdrachtgevers, in het bijzonder of er sprake is van loondienst. Op de website van de belastingdienst zijn diverse modelovereenkomsten te vinden die in specifieke gevallen kunnen worden gebruikt als overeenkomst van opdracht.

Onderdeel van een overeenkomst van opdracht vormen ook vaak de algemene voorwaarden die de opdrachtnemer op de overeenkomst van toepassing verklaart.

Overigens omvatten de afspraken in een overeenkomst van opdracht veelal ook onderwerpen als hoe om te gaan met intellectueel eigendomsrechten, wat zijn de rechten en plichten als opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt en welke rechter is bevoegd om van een geschil tussen partijen kennis te nemen?

De opdrachtnemer is veelal (verplicht) verzekerd voor eventuele (beroeps)aansprakelijkheden. Het is verstandig om hierover ook vooraf afspraken te maken en inzicht te verkrijgen in de geldende (verzekerings)voorwaarden en bewijs van betaling van de verschuldigde verzekeringspremies.

Vergoeding voor uitvoeren overeenkomst van opdracht

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden of diensten wil een opdrachtgever weten wat het gaat kosten. Ook de opdrachtnemer wil duidelijkheid vooraf over wat hij of zij voor vergoeding zal ontvangen. Partijen kunnen bijvoorbeeld een vast tarief of vaste prijs voor uitvoering van de gehele opdracht afspreken. Ook het afspreken van een uurtarief behoort tot de mogelijkheden.

Wat is het verschil tussen een opdrachtovereenkomst en een arbeidsovereenkomst?

In de praktijk wordt een overeenkomst van opdracht regelmatig verward met een arbeidsovereenkomst. Waaruit bestaat het onderscheid tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst?

Allereerst is een opdrachtnemer bij een overeenkomst van opdracht niet in loondienst van de opdrachtgever, hetgeen wel het geval is bij de relatie tussen werknemers en werkgevers. Verder wordt de opdracht zelfstandig en naar eigen inzicht van de opdrachtnemer uitgevoerd. Een opdrachtnemer bepaalt geheel zelf hoe en op welke wijze aan de overeenkomst uitvoering zal worden gegeven. Met andere woorden: bij een overeenkomst van opdracht ontbreekt een zogeheten gezagsverhouding. Ook staat het de opdrachtnemer vrij om voor meerdere opdrachtgevers te werken, zodat er geen gebondenheid bestaat met één en hetzelfde onderneming.

Afspraak maken Neem vrijblijvend contact op